รายชื่อผู้จัดทำเว็บครูคนึงนิจ ประคองคำ

 
ชื่อ - นามสกุล เลขที่ รูปภาพ
น.ส.ลัลลดา กาญจนเสมา 20
น.ส.รุ่งนภา ธารีรัชต์ 21
น.ส.ปฏิญญา ปลื้มสระไชย 22
น.ส.ธิดารัตน์ กิมใช้ 30
น.ส.อรุณรัตน์ แก่นวงศ์ 31
 
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗