ประวัตครูเกษียรอายุราชการปี 2557

อาจารย์ พรเพ็ญ เตียประสิทธิ์