Get Adobe Flash player

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
จัดพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี
เนื่องในวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ

 

 

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗