Get Adobe Flash player

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

 

 

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗