Get Adobe Flash player

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
ไปร่วมแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์

 

 

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗